Corporate

Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

NURPAN METAL SANAYI VE TICARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin Korunması Nurpan Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin önemli öncelikleri arasındadır. İşbu Nurpan Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşletmesi Politikası Aydınlatma Metni çerçevesinde aşağıda yer alan Nurpan Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ‘dan ilişkiniz olan şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı kişisel verilerin korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklamaktadır.

1.     TANIMLAR

a. Veri Sorumlusu: Nurpan Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  olarak Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla  (“NURPAN”) tarafından, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b. İlgili Kişi: Çeşitli amaçlarla NURPAN ile kişisel verilerini paylaşan ve bu kapsamda kişisel verisi işlenen kişidir. İlgili kişilerin başında sözlü, yazılı veya elektronik olarak doğrudan veya dolaylı kişisel verilerini paylaşan veya NURPAN tarafından elde edilmesine olanak sağlamış çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler NURPAN ile iş ilişkisi içinde bulunanlar, bayiiler, ziyaretçiler, iş başvurusu yapanlar yer almaktadır. [HŞ1] 

c. Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgilerin başında TC Kimlik numarası ve nüfus cüzdanı kopyası, vukuatlı nüfus kaydı bilgisi, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri; doğum yeri, cinsiyet, ikametgah, sabıka kaydı, medeni durum, araç bilgileri, iş düzeyine ilişkin bilgiler, özgeçmiş öğrenim bilgileri, transkript, gelir kaydına ilişkin bilgiler, not bilgileri, parmak izi, araç plaka bilgileri, banka hesap numaraları, fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri,  varsa anne- baba kısaca aileye ait bilgiler, fotoğraf ve görüntü bilgileri gibi veriler yer almaktadır.

d. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

2.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, NURPAN tarafından NURPAN web sitesi üzerinden doldurulan formlar, NURPAN’a gönderilen e-postalar, sosyal mecralarındaki paylaşımlar, NURPAN tarafından düzenlenen etkinlikler, tanıtımlar, reklam filmleri, paylaşılan formlar, anketler, sempozyumlar, konferanslarda yer alan kayıt formları ile iş başvurusunda bulunanlar tarafından paylaşılan bilgiler aracılığı ile toplanabilir.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • NURPAN’ın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • NURPAN tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz, bayiilerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • NURPAN tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • NURPAN tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • NURPAN’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • NURPAN’ın ve NURPAN ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

3.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Paylaşılmış ve bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, iş birimlerimiz tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,  aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, Pazar araştırma şirketlerine, çağrı hizmeti veren şirketlere, şirket yönetimi ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketlerine, ajanslara, danışmanlık şirketlerine, sosyal medya mecralarına, yurtiçi/yurtdışında bulunan grup şirketlerimiz ile hissedarlarımıza, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız her türlü kuruluşa, kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlemelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere aktarılabilmektedir:

 • NURPAN’ın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • NURPAN tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • NURPAN tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • NURPAN tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • NURPAN’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • NURPAN’ın iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

4.     KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

İşbu aydınlatma Metninde yer alan düzenlemeler ile ilgili olarak tarafımızca, aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi NURPAN’a iletmeniz halinde NURPAN talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde ilgili talebinizi sonuçlandıracaktır. Ancak kurulca bir ücret öngörüldüğü takdirde, NURPAN, tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu anlamda Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi,

Nurpan Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  Battalgazi Mah.Kubbe Cad. Hacegan Sok. No:4 Sultanbeyli-İstanbul Adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanununda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi satis@ozenisplastik.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

5. METİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

NURPAN Grup Şirketler Topluluğu, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. NURPAN Grup Şirketler Topluluğu’nun değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Saygılarımızla,